Hírek

Óvodai dajka pályázat

2020.08.03.
Olaszfalui Kuntich Etelka Napközi Otthonos Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
óvodai dajka
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8414 Olaszfalu, Váci M. köz 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gyermekszerető, vidám munkatársat keresünk, aki, a munkaköri leírásban foglaltakat lelkiismeretesen, és felelősséggel elvégzi, képes együttműködni az óvodapedagógusokkal, és azok munkáját igyekszik segíteni. A higiéniai feladatokat és a, takarítási, konyhai feladatokat maximálisan ellátja a HACCP előírásainak megfelelően.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
 • Dajka végzettség
 • Bűntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • fényképes önéletrajz,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2020. augusztus 25.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Beáta óvodavezető nyújt, a 06/20/498-7571 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak az olaszfalui Kuntich Etelka Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (8414, Olaszfalu, Váci M. köz 2. ).
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálása az óvodavezető hatásköre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • Olaszfalu község hivatalos weblapja: www.olaszfalu.hu - 2020. augusztus 03.

Olaszfalu, 2020. augusztus 03.

Értesítés

2020.06.30.
Tisztelt Ügyfelek!

Az ügyfélfogadás 2020. július 1-jén (szerdán) szünetel.

Megértésüket köszönjük!

Olaszfalu Község Önkormányzata

Értesítés

2020.06.26.
Az olaszfalui Községi Könyvtár értesíti a kedves olvasókat, hogy a könyvtár

-időkorlátozás nélkül-

ismét látogatható az alábbi időpontokban:

Kedd: 13.00-17.00
Csütörtök: 12.00-16.00

A könyvek kölcsönzése és visszavétele a teljes nyitvatartási időben lehetséges.

 • Számítógép helyben használatára nincs lehetőség!
 • Az intézményben a szájmaszk használata 6 éves kortól kötelező!
 • Egyszerre legfeljebb 3 személy tartózkodhat az adminisztráció színhelyén!
 • Kérjük, ügyeljenek a legalább 1,5 m-es távolság megtartására!
 • Kérjük továbbá, hogy a könyvtárat csak egészségesen látogassák és a szükséges legrövidebb ideig tartózkodjanak az épületben!
Megértésüket köszönjük!

Községi Könyvtár Olaszfalu

Tájékoztató a 2020. május 20-án megjelent Magyar Közlönyből

2020.05.21.
A Kormány 215/2020. (V.20.) Korm. rendelete alapján 2020. május 25. napjától az óvodák és bölcsődék a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják.

Az óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be.

Ugyanezen Korm.rendelet írja elő, hogy 2020. június 16. napjától a gyermek- és ifjúsági táborok – napközi és ottalvós szervezésben egyaránt - megtarthatóak.

A Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvodába járó gyermekek szülei az egyéb tudnivalókról a facebook csoporton belül kapnak tájékoztatást az intézmény vezetőjétől.

Olaszfalu Község Önkormányzata

Tájékoztató

2020.03.17.
Tisztelt lakosság!

A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő
intézkedésekről (III.)


A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a  továbbiakban: vendéglátó üzlet) 15.00 óra után 06.00
óráig az  ott foglalkoztatottak kivételével
 – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos tartózkodni. (2) A vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.

2. § (1) A  70. életévüket betöltött személyeket a  Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

(2) Ha a 70. életévét betöltött személy az (1) bekezdésben foglaltakat vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

3. § A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti rendszeres zenés, táncos rendezvények (a továbbiakban: rendszeres zenés, táncos rendezvény) helyszínén tartózkodni tilos.

4. § (1) Rendezvény helyszínén a  résztvevők számától és a  rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos. 
(2) Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés.
(3) Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.

5. § Az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása a) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), b) a mozinak, c) a muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott ca) közgyűjteménynek, cb) közművelődési intézménynek, cc) közösségi színtérnek.

6. § Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a  gyógyszertár, a  gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az  üzemanyag-töltőállomás és a  dohánybolt kivételével a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.  § 27.  pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

7. § (1) A  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki a) vendéglátó üzletben, b) üzletben, c) rendszeres zenés, táncos rendezvényen, d) a rendezvény helyszínén, valamint e) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési intézményben és közösségi színtérben meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik. (2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

8. § (1) E  rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását – a  2.  § (1)  bekezdése és a  4. § (2)  bekezdése kivételével – a rendőrség ellenőrzi. (2) E  rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a  rendőr a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

9. § E rendelet hatálybalépésétől a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) által kiállított hivatalos okmányok kizárólag postai úton kerülnek kézbesítésre az ügyfeleknek, annak személyes átvételére az ügyfélszolgálatokon nincs lehetőség, b) a
kormányhivatal a  hivatalos iratok kézbesítésekor eltérhet a  postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezéseitől, c) az Ügyfélkapu regisztrációval már rendelkező felhasználó, a  regisztrációhoz tartozó felhasználónevének megismerését a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal telefonon keresztül biztosítja. 

10. § (1) Az innovációért és technológiáért felelős miniszter – mint a Kormány tudománypolitikáért és informatikáért felelős tagja – az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, a  járvány terjedésének modellezése, elemzése céljából jogosult bármely rendelkezésre álló adat megismerésére, kezelésére. (2) Az  innovációért és technológiáért felelős minisztert a  feladata ellátása érdekében az  állami és önkormányzati szervek, gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek támogatni, a kért adatszolgáltatást teljesíteni
kötelesek.


11. § Az emberi erőforrások minisztere – a  járványügyi hatóság közreműködésével – felméri és nyilvántartásba veszi azoknak a  közép- vagy felsőfokú egészségügyi szakképzésben, főiskolai vagy egyetemi szintű egészségügyi alapképzésben, felsőoktatásban szociális alapképzésben, valamint az  egészségügyi és szociális akkreditált iskolai rendszerű szakképzésben nappali tagozaton részt vevő személyeknek az  adatait, akik az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 18.  §-a alapján az  egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátásába bevonhatóak.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
3. §-a a következő (3) bekezdéssel égészül ki:
 „(3) Az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 5. § (3) bekezdése szerint kezelt személyes adatot az adatkezelő – a rendőrség járványügyi hatósági feladatainak ellátása érdekében – a rendőrség erre irányuló megkeresése esetén a rendőrség részére haladéktalanul, ingyenesen és más adattovábbítási kötelezettségéhez képest elsőbbséggel továbbítja.”

14. § A Korm. rendelet 2.  § (2)  bekezdésében az  „Az (1)  bekezdés szerinti országok területéről” szövegrész helyébe az „A külföldről” szöveg lép. (*megjegyzés: a korábbi szöveg szerint “Az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám Köztársaság területéről érkező nem magyar állampolgárok
személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be”).

15. § Hatályát veszti a Korm. rendelet 4. § d) pontja.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Intézkedések a koronavírussal kapcsolatban

2020.03.14.
Tisztelt Olaszfaluiak!


A Kormány által 2020. március 13-án bejelentett iskolai bezárást és a digitális oktatási rendszer bejelentését követően polgármesterként az alábbi intézkedéseket hoztam 2020. március 16-a hétfőtől.

Településünkön továbbra sem tudunk koronavírussal fertőzött betegről, de a megelőzés érdekében az alábbi óvintézkedéseket tesszük meg.

Az iskola bezárásáról a szülők közvetlen tájékoztatást fognak kapni március 15-én vasárnap az intézményvezetőtől az e-mail címükre.

2020. március 16. hétfőtől az önkormányzati fenntartású olaszfalui Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvoda zárva tart. Az óvoda hétfőn és kedden még ügyeletet tart és fogadják azokat a gyerekeket, akiknek a rendkívüli helyzetben még nem sikerül megoldani az elhelyezését.

Hétfőtől határozatlan ideig zárva tart a könyvtár.

Szintén hétfőtől szünetel az ügyfélszolgálat a Polgármesteri Hivatalban. A személyes ügyfélkapcsolat az ügyintézővel előre egyeztetett halaszthatatlan ügyben – mérlegelést követően – lehetséges, de telefonon és elektronikus úton segítjük az ügyintézést.
Telefonos elérhetőség: 06/88/777-923
e-mail: olaszfalu.korhivatal@ktvzirc.hu

Az időseknek történő ebédszállításban egyelőre nem lesz változás.
A helyi élelmiszerüzletek változatlanul kiszolgálják a vásárlókat.

Kérjük, a vírus terjedésének megelőzése érdekében, segítsük idős embertársainkat, szüleinket, nagyszüleinket, a szomszédokat a bevásárlásban, mindennapi gyógyszereik beszerzésében. Ne hagyjuk magukra az időseket!

A munkáltatóktól az kérem, aki csak teheti, biztosítsa a gyereket nevelő munkavállaló részére az otthoni munkavégzés lehetőségét.

Továbbra is kérünk mindenkit, hogy őrizze meg nyugalmát és a hivatalos szervek tájékoztatóiból szerezzen információkat!

Folyamatos tájékoztatást adunk, kérjük türelemmel várják.

Köszönöm a megértést és a türelmet! Figyeljünk egymásra, figyeljünk magunkra!

Bármi kérdésük van keressenek telefonon: 06/30/3873440

Olaszfalu, 2020. március 14.

Boriszné Hanich Edit
polgármester

Korona vírus tájékoztató

2020.03.13.
Tisztelt Lakosság!


A 2019 végén Vuhanban kialakult tüdőgyulladás-járvány hátterében álló egy újonnan kialakult vírust azonosítottak. Az új koronavírus elnevezése 2020. február 12-től „súlyos akut légúti tünetegyüttest okozó koronavírus 2” (SARS-CoV-2), az általa okozott megbetegedés a pedig „koronavírus-betegség 2019” (coronavirus disease 2019), melynek rövidített változata a COVID-19.

A fertőzés terjedése emberről-emberre jellemzően cseppfertőzéssel és a fertőzött váladékokkal történő direkt vagy indirekt kontaktussal történik. A fertőződés tünete láz, száraz köhögés, légzési nehézség, lappangási ideje legfeljebb 2-12 nap, átlagosan 5-6 nap.

A betegség 80%-ban enyhe tünetekkel lezajlik, azonban főképp az idős és /vagy egyéb krónikus betegségben szenvedő embereknél súlyos formában jelentkezhet. Speciális kezelés, védőoltás egyelőre nem áll rendelkezésre. Mivel a vírus nagyon gyorsan terjed zárt közösségekben, ezért fontos az alábbi teendők betartása:

1. A személyi higiénére fokozottan kell figyelni.

2. A fertőzés megelőzésének legfontosabb módja a gyakori, alapos szappanos kézmosás.

3. Tartsák és tartassák be az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendőbe köhögjünk, tüsszentsünk, a használt zsebkendőt dobjuk ki, majd mossunk kezet.

4. Kerülni kell a szokásos érintkezési formák közül a kézfogást, puszit.

5. Az intézmény közösségi tereibe helyezzenek ki érintés nélkül használható alkoholos kézfertőtlenítőszer adagolókat, ennek használatára hívják fel a gondozottak figyelmét.

6. Szellőztessenek gyakran.

7. A közösségi rendezvények megtartása mérlegelendő.

8. A koronavírus lipid burokkal rendelkezik, így a legtöbb, egyfázisú tisztító-, fertőtlenítőszer hatásos ellene. Kiemelten fontos és napjában többször is fertőtleníteni kell azokat a felületeket, melyeket kézzel gyakran érintenek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók stb.) Ezeknek a felületeknek a fertőtlenítésére az alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők alkalmazhatóak.

9. A vizes egységek padló és csempe falburkolatainak, valamint klórálló burkolattal ellátott helyiségek padló burkolatainak fertőtlenítésére a klórtartalmú készítmények is alkalmazhatók. A vizes egységekben a kézmosás és kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítani kell. Ajánlott a fertőtlenítő hatású folyékony szappan biztosítása, mert ennek alkalmazásával egy fázisban végezhető el a kéztisztítás és a kézfertőtlenítés.

10. Különös gonddal tisztítsuk az étkezés során használt eszközöket.

11. A pamutszálas textília tisztítására mosása 90-95°C hőmérsékleten történő mosási eljárás normál, általános mosószer alkalmazása mellett történik. Ebben az esetben a fertőtlenítő hatást a magas hőmérséklet biztosítja.

12. Kevertszálas textíliák esetében az alacsonyabb hőmérsékleten és fertőtlenítő hatású mosószer alkalmazásával történő mosási eljárás alkalmazható.

13. Amennyiben egy intézményben a fertőzött személyt azonosítanak, akkor a közösség zárt jellege miatt fennáll a dolgozók és a többi gondozott fertőződésének kockázata is. A járványügyi vizsgálat ezért rájuk is kiterjed.

14. A vírus zárt közösségben történő gyors terjedése, valamint a betegségnek leginkább kitett személyek egészségének védelme és a járvány megfékezése érdekében az országos tiszti főorvos március 8-tól visszavonásig látogatási tilalmat rendelt el.


A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében.

06-80-277-455
06-80-277-456


A lakossági információs vonalak 2020. február 3-án 8.00 órától, a hét minden napján 24 órában elérhetők lesznek.


A telefonszámok mobil és vezetékes telefonról is egyaránt tárcsázhatók. A telefonvonalakat az NNK működteti és szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A szolgáltatás célja a szakszerű, hatékony, időbeni reagálás biztosítása és elősegítése a megelőzés érdekében.

Kérjük a lakosságot, hogy csak abban az esetben hívják a zöld számokat, ha az NNK weboldalain nem kaptak megfelelő választ kérdéseikre. Az új koronavírusról folyamatosan frissülő információk elérhetők:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus és
http://egeszseg.hu/koronavirus-tajekoztatok.

Kérem tartsuk be a kijelölt hatóságok és az operatív törzs utasításait, őrizzük meg higgadtságunkat és vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra!


Boriszné Hanich Edit
polgármester


Tájékoztató a szabadtéri tűzgyújtás szabályainak változásáról

2020.02.25.
A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai


Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján 2020. január 22-től változtak a szabadtéri tűzgyújtás, az égetés szabályai.

Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi. Az égetés lehetőségéről, rendeletben megengedett időszakáról érdeklődjön az érintett település önkormányzatánál.

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság részére történő írásos bejelentést követően legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét annak megkezdése előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez – megyei igazgatósághoz - írásban, elektronikus formában a veszprem.mki@katved.gov.hu címre be kell jelenteni.

Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani, a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

 • a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
 • a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
 • tarlóégetés tíz hektárnál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
 • a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során szintén a tarlóégetésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani. A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani. A folyamatos tisztán tartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

Ha a jogszabálynak megfelelően és/vagy engedéllyel végezzük az égetést:

 • Csak kiszáradt növényi hulladékot égessünk. A nedves, frissen levágott levelek, gallyak égetése fokozott füstképződéssel jár, amely balesetveszélyt, légzési nehézségeket okozhat.
 • Úgy gyújtsunk tüzet, hogy az a környezetére veszélyt ne jelentsen, növényi hulladék közelében más éghető anyag, épület ne legyen.
 • A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Az esetlegesen feltámadó szélben a lángok pillanatokon belül tovább terjedhetnek.
  Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
 • Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám.
 • Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
 • Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
 • Ha mégis elszabadulnak a lángok, haladéktalanul értesítsük a katasztrófavédelmet a 112-es segélyhívón.
Az erdőtüzek megelőzéséről:

 • Csak a kijelölt tűzrakó helyeken, szélcsendes időszakban gyújthatunk tüzet, például szalonnasütés céljából. A kijelölt tűzrakó helyek jól felismerhetőek, állandó szegéllyel rendelkeznek, környékükön általában padok, asztalok is találhatók.
 • Legyen nálunk két-három liter víz, amivel távozáskor az izzó parazsat eloltjuk.
 • Víz hiányában a tűzrakás helyét földdel fedjük be.
A tájékoztató szövege és a külterületi irányított égetési bejelentő lap letölthető az alábbi linkről:

https://veszprem.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2020-01/68618.pdf

Lakossági tájékoztató

2020.02.20.
A „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit KFT a következő tájékoztatást adja:


A hulladékgyűjtő edényeket - legyen az kommunális vagy szelektív gyűjtőedény - az ürítés napján reggel 6.00 óráig kell a közterületre kihelyezni. Bármilyen ünnep esik is hétköznapokra, bárhogy alakulnak is a hosszú hétvégék, a HULLADÉKSZÁLLÍTÁS NEM SZÜNETEL! Egyetlen nap kivétel ez alól az évben január elseje.

Gyakran elkerüli a lakosok figyelmét, hogy a hulladékgyűjtő edények idővel elöregednek, törnek, így gépi ürítésre alkalmatlanná válnak. A Társaságunknál vásárolt gyűjtőedényekre 5 évig vállalunk garanciát. Ha ennyi időn belül - a mi hibánkból - törik vagy megrongálódik, cseréljük, más esetekben kollégáink felszólítót hagynak a postaládában és az edény mielőbbi cseréjét kérik. Amennyiben nem kerül sor a cserére, sajnos nem tudjuk elvégezni az ürítést.

Amennyiben többlethulladék keletkezik - és az egyszeri alkalomhoz köthető - a hulladék elhelyezésére emblémázott zsák vásárolható Veszprémben, a Haszkovó utca 11/A. sz. alatti ügyfélszolgálati irodában.

Olaszfaluban is megszűnik a szelektív gyűjtőszigeten a papír és a műanyag gyűjtése. Az üveg gyűjtőedények megmaradnak a jelenlegi helyükön.

Szelektív hulladékgyűjtésnél is előfordulhat túlcsordulás, ebben az esetben az ürítés napján a szelektív gyűjtőedény mellé helyezett átlátszó zsákban gyűjtött, többlet szelektív hulladékot is elszállítjuk.

A háztartásokban, normál háztartási mennyiségben keletkező, olyan nagy darabos hulladék, ami nem fér bele a gyűjtőedénybe, térítésmentesen leadható Veszprémben, a Kistó utca 8. szám alatt működő hulladékudvarban lakcímkártya bemutatásával.

Edényvásárlás, plusz zsák vásárlás, szelektív edény igénylés-átvétel, edényméret módosítás, információ kérés, stb. ügyében keressék ügyfélszolgálatunkat:

Ügyfélszolgálat: 8200 Veszprém, Haszkovó út 11/A.

Telefonszám: 36 88 949 849

Email
: ugyfelszolgalat@vkszrt.hu

További információ a www.vkszrt.hu oldalon található.

Aki eddig még nem igényelt szelektív gyűjtőedényt, az megteheti 2020. március 10-ig Olaszfalu Község Önkormányzatánál is, a 88/777-923-as telefonszámon. Az itt bejelentett edényeket Olaszfaluban lehet a későbbiekben átvenni.

Pályázatok

Olaszfalu Kék-kereszti bekötő út felújításaHumán szolgáltatások fejlesztéseOlaszfalu csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL