Hírek

MEGHÍVÓ


Időpont: 2015.05.26. 17 óra
Helyszín: Önkormányzati Hivatal

M E G H Í V Ó


Olaszfalu Község Polgármestere

Olaszfalu Község Önkormányzat képviselő-testületének rendes ülését

2015. május 26-án (kedd) 1700 órára összehívja.

 

Az ülés helye: Olaszfalu Önkormányzati Hivatal (Olaszfalu Váci M. u. 17. )

 

Napirendi pontok:

 

1.)    Beszámoló az elmúlt testületi ülés óta történt eseményekről, lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő: Boriszné Hanich Edit polgármester

2.)    Olaszfalu Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Boriszné Hanich Edit polgármester

3.)    Olaszfalu Község Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés megtárgyalása

Előterjesztő: Boriszné Hanich Edit polgármester

4.)    Pályázat benyújtása gyermekételeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására
Óvoda melegítő konyha felújítása (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Boriszné Hanich Edit polgármester

5.)    Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (szóbeli előterjesztés): -   Óvoda felújítása

-          Belterületi utak, járdák felújítása

-          Kis sportpálya felújítása

Előterjesztő: Boriszné Hanich Edit polgármester

6.)    Sport fejlesztési koncepció elfogadása
Előterjesztő: Boriszné Hanich Edit polgármester

7.)    Egyéb döntést igénylő ügyek

 Olaszfalu, 2015. május 21.           

 

 

Boriszné Hanich Edit s.k.                        Csényi Ildikó s.k.

                                                        polgármester                                        aljegyzőTájékoztató az őstermelők adózási kötelezettségeiről


Időpont: 2015.05.19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató az őstermelők éves bevételtől függő bejelentési és adózási

kötelezettségeiről.

Az az egyéni vállalkozónak nem minősülő mezőgazdasági őstermelő, akinek az őstermelésből származó éves árbevétele a 600 ezer Ft-ot meghaladja, az iparűzési adó alanyává válik, és bejelentkezési kötelezettség terheli.

A bejelentkezési kötelezettségének a honlapunkon található „Bejelentkezés és változás-bejelentés” nyomtatványon tehet eleget.

Az őstermelőnek, ha éves bevétele a 600 ezer Ft-ot meghaladja, iparűzési adó bevallási kötelezettsége is van, melynek határideje:

május 31.

A bevallási kötelezettségének a honlapunkon található „Helyi iparűzési adóbevallás” nyomtatványon tehet eleget. (http://www.olaszfalu.hu/files/79_nyomt.doc )

Az Adóhivatalunkhoz már bejelentkezett őstermelő éves árbevétele, ha a 600 ezer Ft-ot nem éri el, az őstermelőnek nyilatkozatot kell benyújtania május 31-ig.

A bevallási kötelezettségének a honlapunkon található „Őstermelői nyilatkozat” nyomtatványon tehet eleget. (http://www.olaszfalu.hu/files/74_nyomt.doc )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Helyi iparűzési adó bevallási határidő


Időpont: 2015.05.19.

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI HATÁRIDŐ

2015. május 31.

Tisztelt Vállalkozók, Vállalkozások!

Felhívom figyelmüket, hogy a helyi iparűzési adót a székhely, telephely szerint illetékes önkormányzathoz a

tárgyévet követő év május 31. napjáig kell bevallani és megfizetni.

Iparűzési adó bevételi számla: 117-15568230-03540000

Kérem, hogy a határidő pontos betartásával, ezen kötelezettségüknek szíveskedjenek eleget tenni.

Bevallási nyomtatvány http://www.olaszfalu.hu/files/79_nyomt.doc letölthető, illetve az olaszfalui hivatalban

 is kérhető.

 Álláspályázat - Igazgatási ügyintéző


Időpont: 2015.05.15.
Helyszín: Olaszfalu

 

Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal

 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7.

Ellátandó feladatok:

Igazgatási feladatok: népesség és lakcímnyilvántartás vezetése, az anyakönyvi eljárások szakszerű elvégzése, anyakönyvek vezetése, házasságkötések jogszerű lefolytatása. Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok. Munkaügyi, személyzeti feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Igazgatási feladatok, önkormányzati hatósági ügyek intézése. Az ügyek döntésre történő előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,

§ Cselekvőképesség,

§ Büntetlen előélet,

§ Középfokú képesítés, anyakönyvi szakvizsga,

§ önkormányzat igazgatási szervnél szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§ Próbaidő 6 hónap

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8427 Bakonybél, Pápai utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: -B/493/2015/B. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

§ Személyesen: Csényi Ildikó aljegyző, Veszprém megye, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának azon jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 HIRDETMÉNY


Időpont: 2015.05.13. 8.00
Helyszín: Napköziotthonos Óvoda

ÓVODAI BEÍRATÁS

 

Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2015. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2015/16. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésben kerülnek), hogy a fenntartásában működő Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvodában:

 

 1. A 2015/2016. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2015. május 13-án és 14-én (szerda, csütörtök) 8.00 – 16.00 óra

 1. A beíratás helye:        Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvoda

8414 Olaszfalu Váci köz 2.

 1. Az óvoda felvételi körzete: Olaszfalu község közigazgatási területe.
  (Betöltetlen óvodai férőhelyek erejéig a környező települések közigazgatási területe. )
 2. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

-          a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

-           a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

-          a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

-          TAJ kártya

-          Születési anyakönyvi kivonat

 1. Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását is biztosítja.
 2. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2015. június 15-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
 3. A szülő a döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a második eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
 4. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 24. § (3) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!
 5. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 FELHÍVÁS


Időpont: 2015.03.05.

Felhívjuk az OLASZFALUI LAKOSOK figyelmét

a SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS szabályai 2015. március 5. napjától változtak

 

 

Hatályba lépett az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat.

A szabadtéri tűzgyújtás és tűmegelőzés szabályaira vonatkozó előírások pontos ismerete nemcsak a lakosság számára fontos, hanem a gazdálkodó tevékenységet végzők részére is, mivel az előírások megsértése esetén tűzvédelmi bírság kiszabását kezdeményezi a hatóság.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 225. § (1) bekezdése szerint: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábán álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

 

Olaszfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének Olaszfalu környezetvédelméről szóló 13/2005.(IX.16.) önkormányzati rendelet 13. § - 14. § szabályozza az avar és kerti hulladék égetésének szabályait.

14. §.

(1)       A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése évente két időszakban megengedett:

                        a./ tavasszal                                        március 15. és április 30. között,

                        b./ ősszel                                             szeptember 15. és november 30. között.

(2)       Az (1) pontban megjelölt időszakokon belül hétköznap és szombaton, a levegő reggel és esti inverziója miatt 8 és 18 óra között megengedett az avar és kerti hulladék égetése.

(3)       Vasárnap és ünnepnapokon, valamint az (1), (2) bekezdésben megjelölt időpontokon kívül avart és kerti hulladékot égetni tilos.

(4)       A 14.§. (1) bekezdésében megjelölt időszakban sem végezhető égetés, amennyiben az a tűzoltóság, a földművelésügyi/erdészeti hatóságok tűzvédelmi okok miatt tiltják.

 

Külterületeken kizárólag az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

Az erre irányuló kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani a területileg illetékes hatósághoz írásban, a hatóság a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

A kérelmet a következő címre kell eljuttatni: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprém Katasztrófavédelmi Kirendeltség 8200 Veszprém, Dózsa Gy. út 31. tel: 88/590-622.

 

Új előírás, hogy a szabadtéren keletkezett tüzek megelőzése érdekében a terület tulajdonosa, kezelője haszonbérlője köteles a közút mindkét oldalán a közút szélétől mérve legalább 3 m széles védősávot kialakítani, a védősávval érintett területet éghető aljnövényzettől, gallytól folyamatosan tisztán tartani.

 

Kérjük az előírások pontos betartását mindannyiunk biztonsága érdekében.

 

Olaszfalu Község Önkormányzata1 %


Időpont: 2015.02.14.

Tisztelt Adózó Állampolgár!

Önnek joga van érvényes SZJA-nak 1%-át alapítványi számlára utalni, ha él ezzel a lehetőséggel, kérjük, szíveskedjen kedvezményezettként megjelölni az alábbi alapítványok valamelyikét:

"OLASZFALUÉRT" KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY
18917121-1-19

"FÁKLYA" OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY
18917255-1-19

KÖVESKÚT KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYÁPOLÓ ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET
19381693-1-19Köszönettel:

"Olaszfaluért" Kulturális Alapítvány Kuratóriuma és a

"Fáklya" Oktatási és Kulturális Alapítvány Kuratóriuma az olaszfalui Általános Iskola és Óvoda gyermekei nevében

Köveskút Kulturális, Hagyományápoló és Természetvédő Egyesület vezetősége 

 FELHÍVÁS


Időpont: 2014.07.01.

Tisztelt Lakosság!

A "VKSZ" Veszprémi Közüzemű Szolgáltató Zrt. Kéményseprési Üzeme tájékoztatja az érintett települések lakosságát, hogy a zirci kirendeltsége 2014. július 1. napjával megszűnt.

Kéménysepréssel kapcsolatos ügyintézéssel kérjük forduljon a Veszprém, Haszkovó u. 11/A. szám alatt lévő ügyfélszolgáltati irodához.

Telefon: 06/80/949-849

email: ugyfelszolgalat@vkszrt.hu

 Olaszfalu Sport Klub Sportfejlesztési programja


Időpont: 2014.01.01.

Sportfejlesztési programOlaszfalui Sport Klub


Időpont: 2014.01.15.

HatározatOlaszfalui Sport Klub Sport fejlesztési programja 2013/2014


Időpont: 2014.01.15.
Helyszín: Olaszfalu

Olaszfalui Sport Klub Sportfejlesztési programja 2013/2014

Olaszfalui Sport Klub Sportfejlesztési koncepcióját 2013-2014 évben a sportöltöző  egy részének felújítására, tárgyi eszköz beszerzésre, futballpálya és környéke állapotának javítására fókuszálja.

Az öltözők nagyobbítása és megfelelő bírói öltöző kialakítása a célunk. Sajnos az elmúlt években öltözőink állapota megromlott ezért szükséges a felsorolt munkák elvégzése, illetve burkolatok és nyílászárók cseréje.

A tárgyi eszközök folyamatos pótlása is szükségszerűvé vált.  A kapuháló elöregedett, a labdafogó háló már több helyen kiszakadt, jövőre már nem használható. Cserepadunk kicsi, nem felel meg a Labdarúgó Szövetség előírásának.

A futballpálya egyesületünk használatában  van, annak fenntartása és minőségének javítása a mi feladatunk. Fűnyíráshoz egy olcsóbb árkategóriájú fűnyíró vásárlását tervezzük. Az idei hosszan tartó téli időjárás miatt a korai edzőmérkőzések  a pálya állapotát nagy mértékben lerontották, így annak talajművelése, hengerelése,  műtrágyázása, a gyep megerősödése miatt elengedhetetlen.

A hét évvel ezelőtti felújítás óta az évelő gyomok is elszaporodtak, így ezek irtása szükséges, mivel már egy-egy foltban  a fűféléket teljesen elnyomják. Ezek a létfontosságú fejlesztések biztosítják és megalapozzák a Sport Egyesület további fennmaradását. A futballpálya megfelelő minőségének biztosítása láthatóan  vonzza  a gyerekeket, fiatalokat és más szabadidős sportbarátokat. Kis közösség vagyunk, de szeretnénk továbbra is űzni  az amatőr sportokat. De megfelelő felújítással versenysportok lebonyolítására is alkalmas lesz. Ezt a pályát használja tanórán az általános iskola is.

Labdarúgó utánpótlás biztosítása a célunk. A megyei IV. osztályból szeretnénk feljebb jutni és tartalék-csapat indítása a célunk. Néhány fiatal focistánk szerepel a szomszédos falvak ifjúsági csapatában.

Sajnos az önkormányzattól anyagi támogatásra nem számíthatunk, így saját erőnk és anyagi lehetőségünk korlátozott.

Ezek a pályázatok létfontosságúak számunkra, ezek nélkül fejlődésünk ill. fennmaradásunk kérdőjeleződik meg.

Bízva támogató segítségükben kérem a program elfogadását, pályázatunk támogatását.

 

 

Szakszövetségi stratégiához való illeszkedés:

A magyar labdarúgás legfontosabb célkitűzése, hogy a labdarúgás ismét a tömegek mindennapi sportja legyen. A tömegek mozgósítása, a gyerekek, lányok és asszonyok bevonása a futball vérkeringésébe éppúgy alapvető fontosságú, mint az iskolai és amatőr labdarúgás erősítése, az igazolt labdarúgók számának jelentős emelése.

A magyar labdarúgás sikeressége érdekében mindenképpen szükséges az utánpótlás-nevelés szélesítése és fejlesztése, a nemzet sportjának átformálása a legifjabb korosztálytól a szenior csapatokig. Ez csak jelentős tömegbázis kiépítésével, a gyerekek érdeklődésének felkeltésével, állandó rendezvények, tornák szervezésével és a bajnokságok színvonalának emelésével lehetséges.

A sikeres magyar futball elérésének legfontosabb elve, hogy csak rendszerben kezelve és szisztematikusan, lépésről lépésre haladva érhetjük el céljainkat. Ehhez jól szervezett edzői/nevelői munka, megfelelő utánpótlás-képzés és tehetségkutatás szükséges.

A célok eléréshez a megfelelő infrastruktúra biztosítása és fenntartása alapvető. Megfelelő és biztonságos stadionok, sportpályák és "grundok" nélkül a1 %


Időpont: 2013.02.19.

Tisztelt Adózó Állampolgárok!

A 2012-es évről történő adóbevalláskor is lehetőség van a befizetett személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlására.

A befolyt összegből az idei évben a Krumpliszüreti Fesztivál lebonyolítását szeretnénk támogatni.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben lehetősége van az 1 %-ról rendelkezni, kérjük támogassa alapítványunkat. Gondoljon arra, hogy a felajánlott 1 %-ot helyben, Olaszfaluban tudjuk felhasználni.

Támogatását előre is köszönjük. Az alapítvány adószáma: 18917121-1-19

Tisztelettel:

Olaszfaluért Kulturális Alapítvány

KuratóriumaSzja 1 %


Időpont: 2014.02.11.

Tisztelt Adózó Állampolgár!

Önnek joga van érvényes SZJA-nak 1%-át alapítványi számlára utalni, ha él ezzel a lehetőséggel, kérjük, szíveskedjen kedvezményezettként megjelölni az alábbi alapítványok valamelyikét:

"OLASZFALUÉRT" KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY
18917121-1-19

"FÁKLYA" OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY
18917255-1-19

KÖVESKÚT KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYÁPOLÓ ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET
19381693-1-19Köszönettel:

"Olaszfaluért" Kulturális Alapítvány Kuratóriuma és a

"Fáklya" Oktatási és Kulturális Alapítvány Kuratóriuma az olaszfalui Általános Iskola és Óvoda gyermekei nevében

Köveskút Kulturális, Hagyományápoló és Természetvédő Egyesület vezetősége